Skip available courses

Available courses

Khóa học được tạo ra để hỗ trợ cho học viên trong việc tìm hiểu và khai thác phần mềm "Microsoft Access 2013". Khoá học sẽ mang lại trãi nghiệm thú vị và chi tiết với lý thuyết và bài tập phong phú và quan trọng hơn là có thể gặp và trao đổi trực tuyến với giảng viên.

Ngày khai giảng: 09g ngày 01/02/2015

Liên hệ: ThS. Nguyễn Hữu Trung - 0908 617 108

Khoá học sẽ mang lại trãi nghiệm thú vị và chi tiết khoảng hơn 150 bài tập visual basic 6.0 cùng trao đổi trực tiếp với giảng viên trong qua Video Conference..

Ngày khai giảng: 09g ngày 20/03/2015

Liên hệ đăng ký khoá học: ThS. Nguyễn Hữu Trung - 0908 617 108

Khóa học Visual Basic 6.0 được tạo ra để hỗ trợ cho sinh viên trong việc tìm hiểu và khai thác môn học theo chương trình đại học

Khóa học được tạo ra để hỗ trợ cho sinh viên trong việc tìm hiểu và khai thác môn học.

Khoá học cung cấp cho người học một trãi nghiệm hoàn toàn mới về học Mạng căn bản máy tính. Hãy khám phá điều thú vị  với khoá học "Mạng máy tính căn bản".

Liên hệ đăng ký khoá học: ThS. Nguyễn Hữu Trung - 0908 617 108

Khoá học cung cấp cho người học một trãi nghiệm hoàn toàn mới về học thực hành CCNA LAB. Hãy khám phá điều thú vị  với khoá học "Hướng dẫn thực hành CCNA LAB".

Liên hệ đăng ký khoá học: ThS. Nguyễn Hữu Trung - 0908 617 108